Uw privacy:


De Europese Privacywet AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, bepaalt dat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht is naar cliënten, over hoe er met hun gegevens wordt omgegaan. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.
Zonder uw toestemming kunnen wij u niet behandelen.

Uw dossier bevat de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, beroep en beoefende sport.
  • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de uitgevoerde behandelingen.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt::

  • Om u te bellen/informeren over wijzigingen.
  • Beroep en beoefende sport om in te kunnen schatten hoe uw lichaam wordt belast.
  • Een gedeelte wordt gebruikt voor de financiële administratie/belastingdienst en voor het maken van uw factuur.
  • Waarneming tijdens onze afwezigheid.
  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om uw privacy te waarborgen. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Als we er niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen
Voor de verwerking van persoonsgegevens én voor de behandeling van minderjarigen tot 16 jaar is toestemming nodig van beide ouders. Vanaf 12 jaar is ook de persoonlijke toestemming van de minderjarige nodig.

Cookies
Deze website maakt gebruik van funcionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.